Drukuj stronę

O Projekcie

Projekt Renowacji zabytkowego Obiektu KWP przy ul. Małopolskiej w Szczecinie ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowej siedziby KWP w Szczecinie. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność turystyczną miasta Szczecin, a także, poprzez udostępnienie wybranych miejsc zwiedzającym oraz wykorzystywanie ich do realizacji wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, przyczyni się do krzewienia świadomości kulturowej mieszkańców miasta.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013:

Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”
Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym”
Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym”.

Informacja o dofinansowaniu Projektu:

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na zachowanie, ochronę oraz poprawę stanu zabytkowego obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, zlokalizowanej w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, stanowiącego przykład XIX-wiecznej architektury miejskiej łączącej bogactwo elementów późnego gotyku. Odrestaurowany obiekt KWP będzie służyć mieszkańcom całego Regionu Pomorza Zachodniego jako żywy obiekt świadczący i uczący historii XIX wiecznej stolicy regionu Pomorza Zachodniego.

Zrealizowane zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie działania inwestycyjne przyczynią się jednak nie tylko do ochrony zabytku przed jego dalszą destrukcją i dewastacją, ale także do wydobycia walorów historycznych obiektu, zwiększenia jego dostępności i funkcjonalności.

Odnowiona komenda będzie wizytówką Szczecina i miejscem, gdzie zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą chętnie zaglądać.

Komendant Wojewódzki Policji
Jarosław Sawicki.